Menu
A+ A A-
  • Montero
  • Kategoria: O lidze
  • Odsłony: 8093

 

Regulamin rozgrywek Międzygminnej Ligi Futsalu w Skale (sezon Wiosna 2020)

Warunki i zasady uczestnictwa

1. Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Międzygminna Liga Futsalu w Skale

2. Członkiem Międzygminnej Ligi Futsalu w Skale (MLF) może być drużyna, która dokona zgłoszenia i opłaci wpisowe za Rundę w terminie podanym przez organizatora.

3. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest:

a) pisemne zgłoszenie maksymalnie 20 zawodników (minimalnie 6) - formularz zgłoszeniowy dostępny jest u organizatorów.

b) ukończenie 13-ego roku życia przez każdego z uczestników rozgrywek. W przypadku graczy niepełnoletnich (tj. do 18- ego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców). Organizator zastrzega sobie prawo o zaświadczeniu zdrowotnym drużyny przez lekarza pierwszego kontaktu. Istnieje możliwość zmian w zaświadczeniu w drugiej rundzie rozgrywek.

c) Postanowienie Zarządu z dn. 12 listopada 2019 odnośnie dopisywania zawodników do list zgłoszeniowych: Po rozpoczęciu rozgrywek jest możliwe dodatkowe uzupełnianie list zgłoszeniowych. Ogólna liczba zawodników nie może przekroczyć 20 jak ustalono w punkcie 3a.

4. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z międzynarodowymi przepisami gry FUTSAL, które dostępne są na stronie internetowej https://futsalekstraklasa.pl/uploads/przepisy_gry_futsal.pdf . Rzut karny przedłużony następuje po piątym i każdym następnym faulu. Czas jest zatrzymywany wyłącznie na sygnał i prośbę sędziego. O istniejących zmianach drużyny i sędziowie zostaną poinformowani. Skład sędziowski to: dwaj sędziowie główni oraz sędzia „stolikowy” mający prawo zasugerować błąd sędziów głównych.

5. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązuje się do występowania w jednakowych, ponumerowanych strojach i w obuwiu sportowym. Obuwie sportowe – buty sportowe na płaskiej podeszwie. Sędziowie prowadzący zawody lub organizator rozgrywek mają prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają w/w wymogów.

a) dla drużyn nie posiadających jednolitych strojów, organizator przygotował znaczniki, które na czas spotkania mogą zostać wypożyczone kierownikowi (kapitanowi) drużyny

b) za zgubienie odpowiada osoba, która wypożyczyła znacznik - równowartość jednego znacznika to 35 zł

c) w przypadku, kiedy zespoły przystąpią do gry w takich samych lub zbliżonych strojach sędziowie nakażą drużynie znajdującej się w terminarzu na pierwszym miejscu (gospodarz) nałożenie znaczników.

6. Każda drużyna musi posiadać osobę odpowiedzialną za zespół – tzw. kierownika. Osobą odpowiedzialną za drużynę nazywamy osobę, której drużyna powierzyła następujące kompetencje i obowiązki:

a) dopilnowania wszystkich formalności.

b) odpowiedzialność za zachowanie się zawodników i kibiców drużyny w trakcie meczu i po jego zakończeniu.

c) kontakt z organizatorem w celu otrzymywania bieżących informacji na temat terminarza czy też innych wiadomości, oraz brania udziału w zebraniach organizowanych przez organizatora.

7. Drużyna ma prawo do zmian nazwy w trakcie rozgrywek, o fakcie tym powinna zawiadomić Zarząd MLF w Skale.

8. Zawodnik może być zgłoszony tylko na jednej liście zgłoszeniowej w całych rozgrywkach. W przypadku zgłoszenia zawodnika na dwóch bądź większej liczbie list zostanie on uprawniony do gry w tym zespole, w którym rozegra swój pierwszy mecz.

9. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego zespołu wszczynają awantury lub w inny sposób zakłócają spokój rozgrywek, organizator ma prawo wycofać zespół z ligi.

10. Drużyny są zobowiązane do ubezpieczenia swoich zawodników we własnym zakresie

 

Regulamin

1. Czas trwania meczu wynosi 2 x 20 min. z maksymalnie pięciominutową przerwą.

2. Przed rozpoczęciem meczu kapitanowie obydwu drużyn zobowiązani są do czytelnego wypełnienia protokołu oraz stwierdzenia własnoręcznym podpisem prawdziwości danych.

3. W uzasadnionych przypadkach kierownik, lub kapitan zespołu może zwrócić się do sędziego zawodów o sprawdzenie tożsamości gracza bądź też graczy drużyny przeciwnej. Powyższa decyzja musi być zgłoszona sędziemu przed rozpoczęciem meczu lub w jego trakcie. Prośby zgłoszone po zakończeniu meczu nie będą rozpatrywane.

4. W celu ewentualnego sprawdzenia tożsamości każdy zawodnik powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

5. Protesty dotyczące zawodów muszą być wnoszone pisemnie do organizatora zawodów w czasie 48 godzin od ich zakończenia. Protesty zgłoszone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

6. Organizator oraz sędziowie mają prawo bez wniesienia protestu poprzez drużynę bezpośrednio zainteresowaną, sprawdzić zawodników, którzy mogą występować nielegalnie i tym samym ukarać drużynę, która dopuściła się takiego czynu.

7. Po zakończeniu spotkania kierownik drużyny powinien zapoznać się z protokołem po meczowym, aby dowiedzieć się o wyniku końcowym spotkania, ilości strzelonych bramek przez poszczególnych zawodników, a także o tym, którym zawodnikom zostały udzielone kary indywidualne. Zapoznanie się z protokołem meczowym i nie złożenie reklamacji odbiera dalsze możliwości kwestionowania zapisów w protokole. Kapitan nie zapoznający się z protokołem po spotkaniu traktowany jest jako akceptujący znajdujące się w nim zapisy.

8. Walkower w rozgrywkach MLF wynosi 5:0

a) W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.

b) drużyna oddająca mecz walkowerem podlega karze 50zł, przekazuje tę kwotę drużynie przeciwnej z poinformowaniem Organizatora Ligi.

c) otrzymane kary indywidualne zachowują swoją ważność.

d) walkower zgłoszony na dwa tygodnie przed meczem nie podlega karze, jednorazowo dla każdej drużyny.

9. Wszystkie drużyny obowiązuje ogłoszony terminarz gier.

10. Przełożenie terminu spotkania jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach i za zgodą organizatora ligi. Zespół występujący o zmianę daty meczu musi:

a) zwrócić się o to pisemnie na 7 dni przed wyznaczonym terminem do organizator

b) powiadomić drużynę przeciwną i uzyskać od niej pełną akceptacje zmiany terminu spotkania

c) koszt wynajmu hali oraz sędziów ponosi drużyna która prosiła o zmianę

11. Przełożone spotkanie musi zostać rozegrane w ciągu trzech tygodni od planowego terminu meczu, jednak nie później niż na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek.

a) w przypadku nie rozegrania meczu w określonych wyżej terminach pojedynek zostanie zweryfikowany jako walkower 5:0 na niekorzyść zespołu przekładającego.

12. Spotkania dwóch ostatnich kolejek rundy rewanżowej muszą odbyć się w pierwotnie zaplanowanym terminie i nie ma możliwości ich przełożenia.

13. Wszystkie sprawy związane z protestami, karami i wykroczeniami rozpatrywać będzie Zarząd

14. O końcowej pozycji w tabeli decyduje ilość zdobytych punktów

a) W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:

- przy dwóch zespołach: liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami

- przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn

- przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek

- przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu

- jeżeli powyższe punkty nie rozstrzygnęły o kolejności, zarządza się dodatkowe spotkanie barażowe

- przy więcej niż dwóch zespołach: liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami

- przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn

- przy dalszej równości korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn

- przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek

- przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu

15. Wszelka działalność drużyny lub jej przedstawicieli na boisku lub poza nim sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień na dobre imię rozgrywek, może stanowić podstawę do podjęcia kar dyscyplinarnych oraz finansowych w stosunku do zawodników, drużyn i osób odpowiedzialnych.

16. Drużynie wykluczonej z rozgrywek oraz drużynie, która sama wycofa się z rozgrywek nie przysługuje zwrot kosztów.

17. O fakcie wycofania drużyny z rozgrywek osoba odpowiedzialna powinna powiadomić organizatora.

18. Każda drużyna, uczestnicząca w rozgrywkach winna być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.

19. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.

20. Organizatorzy zastrzegają sobie pełne i wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

21. Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą kierownicy drużyn.

22. W przypadku, gdy drużyna zostanie wycofana spotkania z jej udziałem zostaną potraktowane jako nie odbyte, a bramki zdobyte w tych meczach anulowane. Swoją ważność zachowują jedynie kary indywidualne otrzymane w spotkaniach z wycofanym zespołem.

23. W przypadku gdy drużyna wycofa się lub zostanie wykluczona z rozgrywek to wówczas wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną uznane jako nie odbyte.

24. W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela organizator rozgrywek.

25. Za atak wślizgiem będącym również kontaktem z przeciwnikiem sędzia dyktuje faul. Jeżeli wślizg nie jest kontaktowy z przeciwnikiem, faulu nie ma. Wślizg bramkarza w obrębie pola bramkowe jest dopuszczalny, jeżeli jest czysty, w innym przypadku sędzia dyktuje rzut karny. Poza polem bramkowym bramkarz jest na równych prawach jak zawodnik z pola.

26. Zagranie ręką bramkarza poza polem karnym skutkuje czerwoną kartką

27. Na 2 minuty przed zakończeniem meczu przy remisie bądź różnicy jednej bramki czas jest zatrzymywany przy wszelkich wznowieniach gry typu aut, rzut rożny czy rozpoczęcie poprzez wyrzut bramkarza od bramki.

Sankcje Karne

1. Sędzia prowadzący zawody może ukarać zawodnika karami indywidualnymi w postaci żółtych i czerwonych kartek.

2. Kary finansowe i dyscyplinarne za żółte i czerwone kartki są następujące:

 

a) żółta kartka:

 

- otrzymanie trzeciej żółtej kartki skutkuje odsunięciem od gry w jednym meczu

- otrzymanie piątej żółtej karki skutkuje karą finansową w wysokości 10 zł oraz odsunięciem od gry w dwóch meczach

- otrzymanie siódmej żółtej karki skutkuje karą finansową w wysokości 15 zł oraz odsunięciem od gry w dwóch meczach

 

b) czerwona kartka

- otrzymanie czerwonej kartki skutkuje karą finansową w wysokości 20 zł oraz odsunięciem od gry w minimum jedynym spotkaniu. O długości zawieszenia decyzję podejmie organizator rozgrywek po zapoznaniu się z protokołem meczowym.

3. Zawodnik odbywa pauzę w najbliższym rozegranym spotkaniu z udziałem zespołu, w którym występuje. Dotyczy to również spotkań odbywających się w tygodniu, przełożonych, itp.

4. Nie wpłacenie kary finansowej skutkuje dalszym odsunięciem od gry, nawet jeśli zawodnikowi skończyła się już kara przewidziana w regulaminie.

5. W całym obiekcie hali sportowej obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych. Nieprzestrzeganie zapisu spowoduje wycofanie drużyny z rozgrywek bez możliwości zwrotu wpisowego.

6. Zawodnik musi brać udział w zawodach w koszulce z takim numerem pod jakim jest wpisany do protokołu sędziowskiego. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku organizator ma prawo przyznać walkower na korzyść drużyny przeciwnej.

7. Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem zostaje przyznana następująca kara:

a) walkower 5:0 na korzyść zespołu przeciwnego, oraz kara pieniężna 50 zł

8. Czas oczekiwania na drużynę – 5 min. od ustalonego terminu rozpoczęcia meczu. Drużyna która nie rozpocznie spotkania w ciągu tego czasu, zostanie ukarana walkowerem w stosunku 0:5. Drugi walkower skutkuje karą w wysokości 100 złotych.

Trzeci walkower skutkuje wykluczeniem z rozgrywek na warunkach ustalonych przez Zarząd.

9. Organizator ma prawo podjąć decyzje o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek w przypadku:

a) nie dopełnienia formalności zgodnie z punktami regulaminu

b) nie opłacenia kar finansowych nałożonych na daną drużynę w terminie.

c) niesportowego zachowania się zawodników i osób odpowiedzialnych w czasie meczu jak i poza nim, na terenie całego obiektu sportowego.

d) notorycznego łamania regulaminu

10. W przypadku wybitnie nie sportowych zachowań zawodników i kibiców danej drużyny (np.: uderzenie przeciwnika, czynne znieważenie sędziego) drużyna zostaje automatycznie ukarana karą finansową ustaloną przez Zarząd (od 100 do 500 zł.). W przypadku powtórzenia się zdarzenia drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek, a w przypadku zniszczeń odpowiedzialny kierownik ponosi pełne koszty napraw.

11. Wszelkie należności finansowe muszą być uregulowane z organizatorem przed rozpoczęciem zawodów. W innym razie drużyna nie zostanie dopuszczona do zawodów a wynik zostanie zweryfikowany jako walkower 5:0 dla drużyny przeciwnej.

12. Wszelkie używanie przekleństw, niecenzuralnych, obraźliwych słów w czasie gry wobec sędziego, zawodników, kibiców i organizatorów będzie karane: przy pierwszym zdarzeniu upomnieniem, przy drugim żółtą i przy trzecim czerwoną kartką.

 

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin rozgrywek jest jedyną podstawą rozgrywek. Wszystkie sprawy związane z protestami, karami i wykroczeniami rozpatrywać będzie organizator. W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela organizator rozgrywek.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania rozgrywek

 

Organizator: Zarząd MLF w Skale:

 

Robert Błachno Marcin Gądek

 

Przemysław Pęgiel Krzysztof Błachno